Home

Prawo Karne

Prawo Karne

Kancelaria oferuje kompleksowe usługi w zakresie udzielania porad, wydawania pisemnych i ustnych opinii oraz prowadzenia przed organami administracyjnymi, sądowymi i organami ścigania spraw z zakresu prawa karnego oraz prawa wykroczeń. W szczególności w kwestiach:

I. Wystosowywania do uprawnionych organów:

– zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia

– pozwów cywilnych dochodzonych w postępowaniu karnym

– prywatnych aktów oskarżenia

– wniosków o zmianę lub uchylenie środków zapobiegawczych

II. Obrony w procesie karnym:

– na etapie postępowania przygotowawczego

– na etapie postępowania sądowego I i II instancji

– w postępowaniu kasacyjnym

III. Działania w charakterze:

– pełnomocnika pokrzywdzonego, w tym podmiotów gospodarczych

– oskarżyciela posiłkowego

– oskarżyciela prywatnego

IV. Prowadzenia spraw związanych z wykonaniem kary:

– związanych z wydaniem wyroku łącznego

– przeniesienia do innych zakładów karnych lub aresztów śledczych

– przygotowywaniem wniosków o zgodę na widzenie, przepustkę lub przerwę w odbywaniu kary

– wniosków o warunkowe przedterminowe zwolnienie

– spraw przed sądem penitencjarnym

V. Spraw z zakresu prawa karnego skarbowego

VI. Spraw związanych z nieprawidłowymi wyrokami sądów karnych:

– sporządzanie apelacji, skarg kasacyjnych oraz wniosków o wznowienie postępowania

– dochodzeniem odszkodowań i zadośćuczynień z tytułu niesłusznego skazania lub aresztowania

VII. Spraw z zakresu pozakodeksowego prawa karnego i prawa wykroczeń, w tym przed organami międzynarodowymi.