Home

Prawo Cywilne

Prawo Cywilne

Kancelaria oferuje kompleksowe usługi w zakresie udzielania porad, wydawania pisemnych i ustnych opinii oraz prowadzenia przed organami administracyjnymi, sądowymi i organami ścigania spraw z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego. W szczególności w kwestiach:

I. Spraw osobowych osób fizycznych oraz przedsiębiorców

– spraw związanych z opieką i kuratelą

– spraw związanych z pełnomocnictwem i prokurą

– spraw związanych z miejscem zamieszkania oraz siedzibami przedsiębiorstw

II. Prawa rzeczowego:

– kupna, sprzedaży rzeczy, w tym nieruchomości i roszczeń z tym związanych

– ochrony prawa własności i posiadania rzeczy

– prowadzenia postępowania dotyczącego zasiedzenia rzeczy

– spraw związanych z współwłasnością rzeczy i praw

– ograniczonych praw rzeczowych

III. Prawa zobowiązań:

– dochodzenia roszczeń pieniężnych i niepieniężnych

– krajowej i międzynarodowej egzekucji zobowiązań

– opiniowania projektów umów, ogólnych warunków umów oraz wzorców umownych w zakresie zgodności z prawem oraz interesem klienta

– dochodzenia zadośćuczynień i odszkodowań od podmiotów zobowiązanych do ich zapłaty

– ochrony przed nieuprawnionymi roszczeniami

– spraw z zakresu umów najmu, leasingu, pożyczki, kredytu, rent, dożywocia i innych

– spraw z zakresu umów spółki cywilnej

IV.  Prawa spadkowego

– stwierdzenia nabycia spadku i poświadczenia dziedziczenia

– odpowiedzialności za długi spadkowe

– działu spadku i znoszenia współwłasności

– dochodzenia roszczeń z tytułu zachowku

– spraw z zakresu rozrządzeń testamentowych oraz umów o dziedziczenie

Oraz innych spraw z zakresu prawa cywilnego.