Kancelaria oferuje kompleksowe usługi w zakresie udzielania porad, wydawania pisemnych i ustnych opinii oraz prowadzenia i reprezentowania klientów przed uprawnionymi organami oraz sądami administracyjnymi. W szczególności w kwestiach:

I. Postępowań administracyjnych i sądowo administracyjnych:

– sporządzanie wniosków w sprawach administracyjnych

– sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych organów

– sporządzanie skarg do sądów administracyjnych na ostateczne decyzje

– reprezentowanie klienta przed organami administracyjnymi I i II instancji, w tym centralnymi i naczelnymi

– reprezentowanie klienta przed sądami administracyjnymi I i II instancji

II. Spraw związanych z nieprawidłowymi decyzjami administracyjnymi:

– kierowanie wniosków o zmianę decyzji

– kierowanie wniosków o wznowienie postępowania

– kierowanie wniosków o sprostowanie decyzji

III. Spraw obywateli i cudzoziemców:

– spraw związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego

– spraw związanych z wydaleniem cudzoziemców z terytorium RP

– wydawania zgody na pobyt tolerowany na terytorium RP

IV. Spraw z zakresu prawa budowlanego:

– sporządzanie wniosków o wydanie pozwoleń na budowę

– zawiadamianie organów Inspekcji Budowlanej o nieprawidłowościach w toku budowy

V. Sprawy z zakresu prawa mieszkaniowego i spółdzielczego:

– wykup lokali mieszkalnych

– egzekwowanie praw lokatorów

– ochrona praw lokatorów

– egzekucja należności czynszowych wobec spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

– sporządzanie pozwów o eksmisję

A także w innych sprawach z szeroko rozumianego prawa administracyjnego.